SRI LANKA MISSIONS ABROAD GENERATE RS.3,221 MILLION IN THE YEAR 2021

  • Home
  • SRI LANKA MISSIONS ABROAD GENERATE RS.3,221 MILLION IN THE YEAR 2021

SRI LANKA MISSIONS ABROAD GENERATE RS.3,221 MILLION IN THE YEAR 2021

Friday May 27, 2022

මාධ්‍ය නිවේදනය

විදේශ රටවල පිහිටි ශ්‍රී ලංකා දූත මණ්ඩල 2021 වර්ෂයේ දී රුපියල් මිලියන 3,221ක් ජනනය කොට ඇත

විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශයට අදාළ වියදම් සම්බන්ධයෙන් 2022 මැයි 20 වැනිදින පළ වූ පුවත් ලිපියක් කෙරෙහි විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ අවධානය යොමුව ඇත.

කොවිඩ්-19 ගෝලීය වසංගතය ආරම්භ වූ අවධියේ සිට විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය සිය වියදම් අවම කිරීම සඳහා විවිධ ක්‍රියාමාර්ග ගෙන ඇත. ශ්‍රී ලංකාවේ විදේශ දූත මණ්ඩලවල කාර්ය මණ්ඩලයට හිමි දීමනා විශාල වශයෙන් අඩු කිරීම සහ අත්හිටුවීම මෙම ක්‍රියාමාර්ගවලට ඇතුළත් වේ. එහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස 2021 වර්ෂය සඳහා වූ වාර්ෂික අයවැය ප්‍රතිපාදනවලින් රුපියල් මිලියන 1,314ක් ඉතිරි කරගැනීමට විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශයට හැකි විය.

එවැනි පියවර ඉදිරියට ගෙන යන අතරතුර කිසිදු ප්‍රාග්ධන වියදමක් නොදැරීම, විදේශ දූත මණ්ඩලවල සේවය කරන නිලධාරීන් 40 දෙනෙකු ආදේශ කිරීමකින් තොරව ශ්‍රී ලංකාව වෙත මාරු කිරීම, තෝරා ගත් දූත මණ්ඩල තාවකාලිකව වසා දැමීම සඳහා ක්‍රියාකාරී සැලැස්මක් ක්‍රියාත්මක කිරීම යනාදී වශයෙන් වියදම් අවම කිරීම සඳහා වැඩිදුර ක්‍රියාමාර්ග ගන්නා ලදි. තවද, මුදල් අමාත්‍යාංශය 2022 අප්‍රේල් 26 වැනි දින නිකුත් කළ අංක 3/2022 දරන ජාතික අයවැය චක්‍රලේඛය සහ විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ අදාළ උපදෙස්වලට අනුකූලව වියදම් තවදුරටත් සීමා කරන ලෙස විදේශ රටවල සිටින සියලුම දූත මණ්ඩල ප්‍රධානීන්ට මෙන්ම විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ අංශ ප්‍රධානීන්ට ද උපදෙස් ලබා දී ඇත.

විදේශ රටවල පිහිටි ශ්‍රී ලංකා දූත මණ්ඩලවල නඩත්තු කටයුතු හා වැටුප් ගෙවීම් සඳහා 2022 වර්ෂයේ මුල් මාස හතර තුළ ඇ. ඩොලර් මිලියන 10.2ක් වැය කරන ලදි. විදේශ රටවල පිහිටි ශ්‍රී ලංකා දූත මණ්ඩල 2021 වර්ෂය තුළ රුපියල් මිලියන 3,221 ක ආදායමක් ජනනය කොට ඇති අතර, විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ කොන්සියුලර් කටයුතු අංශය සිය කොන්සියුලර් සේවා සැලසීම හරහා රු. මිලියන 675 ක් ජනනය කොට ඇති බව මෙම අමාත්‍යාංශය දන්වා සිටියි.

සත්කාරක රටවල ජාතිකයන්ට සහ ශ්‍රී ලාංකිකයන්ට සේවා සැපයීම සහ විදේශ සබඳතා පැවැත්වීම අරමුණු කරගනිමින් විදේශ රටවල රාජ්‍යතාන්ත්‍රික නියෝජන පවත්වාගෙන යාම විදේශ රටවල පිහිටි ශ්‍රී ලංකා නියෝජනයන් හා සබැඳි අත්‍යවශ්‍ය අංගයක් බව මෙම අමාත්‍යාංශය දන්වා සිටියි.

වියදම් තවදුරටත් අවම කිරීම සම්බන්ධයෙන් පවත්නා අතිරේක මාර්ග ගවේෂණය කිරීම සඳහා විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය අග්‍රාමාත්‍ය කාර්යාලය සමඟ සම්බන්ධීකරණය වී කටයුතු කරනු ඇත.

විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය

කොළඹ

2022 මැයි 20 වැනි දින

………………………………….

ஊடக வெளியீடு

வெளிநாடுகளில் உள்ள இலங்கைத் தூதரகங்கள் 2021ஆம் ஆண்டில் ரூபா. 3,221 மில்லியன்கள் திரட்டல்

வெளிநாட்டு அலுவல்கள் அமைச்சு தொடர்பான செலவுகள் குறித்து 2022 மே 20ஆந் திகதி வெளியிடப்பட்ட செய்திக் குறிப்பு தொடர்பில் வெளிநாட்டு அலுவல்கள் அமைச்சு கவனம் செலுத்தியுள்ளது.

கோவிட்-19 உலகளாவிய தொற்றுநோய் தொடங்கியதிலிருந்து, செலவீனங்களைக் குறைப்பதற்காக வெளிநாட்டு அலுவல்கள் அமைச்சு பல்வேநு நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டுள்ளது. இந்த நடவடிக்கைகளில், வெளிநாடுகளிலுள்ள இலங்கைத் தூதரகங்களின் ஊழியர்களின் கொடுப்பனவுகள் குறைக்கப்பட்டமை மற்றும் இடைநிறுத்தம் செய்யப்பட்டமை ஆகியன உள்ளடங்கும். இதன் விளைவாக, வெளிநாட்டு அலுவல்கள் அமைச்சு 2021ஆம் ஆண்டிற்கான அதன் வருடாந்த வரவு செலவுத் திட்ட ஒதுக்கீடுகளில் இருந்து ரூபா. 1,314 மில்லியனை மிச்சப்படுத்தியது.

இவ்வாறான நடவடிக்கைகள் தொடரும் போது, மூலதனச் செலவீனங்களை மேற்கொள்ளாமல் செலவீனங்களைக் குறைப்பதற்கு மேலதிக நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளதுடன், வெளிநாட்டுத் தூதரகங்களில் பணிபுரியும் 40 உத்தியோகத்தர்களை மீள் நியமனமின்றி இலங்கைக்கு இடமாற்றம் செய்தல், தெரிவு செய்யப்பட்ட தூதரகங்களை தற்காலிகமாக மூடுவதற்கான செயற்திட்டத்தை அமுல்படுத்துதல் போன்ற நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன. மேலும், 2022 ஏப்ரல் 26ஆந் திகதிய நிதி அமைச்சின் தேசிய வரவு செலவுத் திட்ட சுற்றறிக்கை இல. 3/2022 மற்றும் வெளிநாட்டு அலுவல்கள் அமைச்சின் அறிவுறுத்தல்களுக்கு இணங்க, மேலதிக செலவுகளைக் குறைக்குமாறு வெளிநாடுகளில் உள்ள அனைத்து தூதரகத் தலைவர்கள் மற்றும் வெளிநாட்டு அலுவல்கள் அமைச்சின் பிரிவுத் தலைவர்களுக்கு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.

2022ஆம் ஆண்டின் முதல் நான்கு மாதங்களில், வெளிநாடுகளில் உள்ள இலங்கைத் தூதரகங்களில் பராமரிப்பு மற்றும் சம்பளத்திற்காக 10.2 மில்லியன் அமெரிக்க டொலர்கள் செலவிடப்பட்டுள்ளது. வெளிநாடுகளில் உள்ள இலங்கைத் தூதரகங்கள் 2021ஆம் ஆண்டில் ரூபா. 3,221 மில்லியன் வருமானத்தையும், தூதரக சேவைகளை விரிவுபடுத்துவதன் மூலம் வெளிநாட்டு அலுவல்கள் அமைச்சின் கொன்சியூலர் விவகாரப் பிரிவு ரூபா. 675 மில்லியன் வருமானத்தையும் ஈட்டியுள்ளன என்பதையும் அமைச்சு குறிப்பிட விரும்புகின்றது.

வெளிநாடுகளில் உள்ள இராஜதந்திர பிரதிநிதித்துவங்களைப் பேணுதல் மற்றும் வெளிநாட்டு உறவுகளை முன்னெடுத்தல் ஆகியன வெளிநாடுகளில் உள்ள இலங்கையர்கள் மற்றும் பிரஜைகளுக்கு சேவைகளை வழங்குவதற்காக இன்றியமையாததும், முக்கியமானதுமாகும் என்பதை அமைச்சு குறிப்பிட விரும்புகின்றது.

செலவீனங்களை மேலும் குறைப்பதற்கான மேலதிக வழிகளை ஆராய்வதற்காக வெளிநாட்டு அலுவல்கள் அமைச்சு பிரதமர் அலுவலகத்துடன் ஒருங்கிணைந்து செயற்படும்.

வெளிநாட்டு அலுவல்கள் அமைச்சு,

கொழும்பு

2022 மே 20

………………………………….

Sri Lanka Missions abroad generate Rs.3,221 million in the year 2021

The attention of the Ministry of Foreign Affairs is drawn to a news article published on 20 May 2022 on expenses pertaining to the Ministry of Foreign Affairs.

Since the onset of the COVID-19 global pandemic, the Foreign Ministry has undertaken numerous measures to reduce expenditures. These measures include a drastic reduction in and suspension of some entitled allowances of the staff of Sri Lanka’s overseas missions.  As a result, the Foreign Ministry saved Rs.1,314 million from its annual budgetary allocations for the year 2021.

While continuing such steps, further action has been taken to curtail expenditure by not incurring any capital expenditures, transferring 40 officers working in overseas missions to Sri Lanka without replacements, implementing a plan of action for the temporary closure of selected missions, among other measures. Furthermore, all Heads of Mission overseas as well as the Heads of Division at the Foreign Ministry have been instructed to further curtail expenditures in line with the Ministry of Finance, National Budget Circular No. 3/2022 of 26 April 2022 and relevant Foreign Ministry instructions.

During the first four months of the year 2022, USD 10.2 million has been spent on maintenance and salaries in Sri Lanka Missions abroad. The Ministry wishes to also state that Sri Lanka Missions abroad have generated Rs.3,221 million revenue during the year 2021, while the Consular Affairs Division of the Foreign Ministry has earned Rs. 675 million by extending consular services.

The Ministry wishes to state that the maintenance of diplomatic representations abroad in order to, inter alia, provide services to Sri Lankans and nationals in host countries, and the conduct of foreign relations, comprise an essential and integral component of Sri Lanka’s representations abroad.

The Ministry of Foreign Affairs will coordinate with the Prime Minister’s Office to explore additional avenues to further reduce expenditure.

Ministry of Foreign Affairs

Colombo

20 May, 2022

Skip to content